Thursday 23rd NovAshtonDenton & AudenshawDroylsdenDukinfieldHydeMossley & SaddleworthStalybridge